Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Společnost MauMau, s.r.o., IČ: 27079112, (dále jen „pořadatel“) je pořadatelem gastronomické a kulturní akce nazvané „PRAGUE FOOD FESTIVAL 2018“ (dále jen „festival“), která se koná ve dnech 25. 5. – 27. 5. 2018 v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Festival se koná v pátek a v sobotu od 12 do 21 hodin, v neděli od 12 do 19 hodin.
  2. Festival je třídenní svátek jídla, který má v Čechách již dlouholetou tradici. Pod širým nebem se budou koncentrovat nejlepší šéfkuchaři a producenti nápojů této země. Návštěvníci mohou ochutnat domácí i exotické gastronomické speciality od nejzajímavějších restaurantů z publikace Maurerův výběr GRAND RESTAURANT. Připraven je bohatý doprovodný program a spousta novinek.
  3. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pořadatele a návštěvníků festivalu. Návštěvník se zavazuje tyto obchodní podmínky dodržovat zakoupením vstupenky na festival, či vstupem na festival.
 
 1. ORGANIZACE FESTIVALU
  1. O výběru a počtu účastníků, kteří budou zařazeni do festivalu, rozhoduje pořadatel. Informace o účastnících dostupné v informačních materiálech pořadatele i o jejich účasti na festivalu jsou pouze orientační. Pořadatel nezaručuje, že všichni účastníci takto prezentovaní, se budou festivalu účastnit, či že se budou účastnit způsobem a v rozsahu uvedeném v informačních materiálech pořadatele. V rámci festivalu pořadatel umožňuje prodej jídel a nápojů ze strany účastníků návštěvníkům festivalu.
  2. Oficiálním platidlem festivalu je 1 Grand v hodnotě 30,- Kč. Grandy je možno dokoupit v balíčcích po 10 kusech v bankách nebo u prodavačů v prostorách festivalu.
  3. Cena základní vstupenky z předprodeje činí 450,- Kč, přičemž v ceně vstupenky je zahrnuto 10 ks Grandů. Žádné slevy se neposkytují. Děti do 6 let mají vstup volný.
  4. Každá vstupenka je určena pro jednorázový vstup vždy pouze na jeden konkrétní den festivalu (pátek, sobota nebo neděle), v jiný den není možno vstupenku uplatnit. Po opuštění prostor festivalu pozbývá vstupenka platnosti.
  5. Zaplacené vstupné ani cena nespotřebovaných Grandů se nevrací. V případě poškození, ztráty ani krádeže se vstupenky ani Grandy nevyměňují a není za ně poskytována náhrada.
  6. Padělání vstupenky a nebo Grandů je trestné.
 
 1. ZAKOUPENÍ VSTUPENEK
  1. Vstupenky je možno zakoupit na www.praguefoodfestival.cz (dále jen „web festivalu“) pomocí platební karty nebo bankovním převodem, v partnerské předprodejové síti nebo přímo ve dnech konání festivalu u vstupních pokladen.
  2. Vstupenky zakoupené na webu festivalu pomocí platební karty nebo bankovním převodem:
   1. K zakoupení vstupenky je třeba provést registraci na webu festivalu. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři. Registrací vzniká zákaznický účet, pomocí kterého je možno vytvořit objednávku vstupenek na festival. Vstupenky je možno zakoupit s různým počtem Grandů (10–50 ks) a na různé časové rozmezí vstupu do areálu. Po potvrzení objednávky je možné cenu objednaných vstupenek zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem. Po úhradě ceny se zaplacené vstupenky zobrazí v účtu zaregistrovaného zákazníka.
    Objednávka vstupenek na festival je navíc zpoplatněna v případě zaslání vstupenek poštou částkou 99,- Kč za celou transakci. Vstupenky se zasílají pouze na území České republiky, a to doporučeně na adresu uvedenou během objednávky vstupenek. Zasílání se řídí pravidly České pošty, s.p., pořadatel neručí za pozdní doručení ani za ztrátu zásilky.
   2. Vstupenky zakoupené na webu festivalu si každý zákazník musí sám vytisknout. U takto vytištěné vstupenky je zapotřebí zabránit poškození čárového kódu. Pokud nebude možno čárový kód z jakýchkoliv důvodů přečíst čtečkou při vstupu na festival, nebude vstupenka považována za platnou, vstup na festival bude znemožněn a za takovou vstupenku nebude poskytnuta žádná kompenzace.
   3. Vstupenky s čárovým kódem se nesmí kopírovat. Použití vstupenek s čárovým kódem ke vstupu na festival je evidováno. Pořadatel neodpovídá za obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním vstupenky a je oprávněn odmítnout vstup osobě prokazující se vstupenkou s čárovým kódem, který již byl ke vstupu na festival použit.
   4. Po předložení platné vstupenky s dosud nepoužitým čárovým kódem obdrží návštěvník festivalu u vstupních předprodejových pokladen příslušný počet Grandů (10, 20, 30, 40 nebo 50 ks). Je nutno dodržet předem objednaný a na vstupence vyznačený vstup (A, B, C nebo D).
   5. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka poskytnuté pořadateli při zakoupení vstupenek na webu festivalu za účelem plnění smlouvy se zákazníkem, tj. poskytnutí a dodání vstupenek, vyúčtování jejich ceny, zpracování plateb zákazníka, reklamací a ověření totožnosti zákazníka v případě jakýchkoliv problémů týkajících se vstupenek. Objednávkou každý zákazník:
    1. dává pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy a/nebo mobilního telefonního čísla pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; 
    2. dává pořadateli v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb. a dále v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, případně dalších údajů poskytnutých pořadateli v souvislosti s jeho účastí na festivalu a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; Zákazník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.
  3. Vstupenky zakoupené v partnerské předprodejové síti
   1. Zakoupení vstupenek v partnerské předprodejové síti se řídí podmínkami partnerské předprodejové sítě. Zakoupením této vstupenky souhlasí návštěvník festivalu zároveň s těmito obchodními podmínkami.
   2. Po předložení platné vstupenky zakoupené v partnerské předprodejové síti obdrží návštěvník festivalu u vstupní pokladny na příslušném vstupu 10 ks Grandů.
  4. Vstupenky zakoupené na místě konání festivalu u vstupních pokladen:
   1. Cena základní vstupenky zakoupené na místě je o 50 Kč navýšena (na 500,- Kč vč. 10 ks Grandů).
   2. Zakoupením vstupenky uděluje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.
   3. Při nákupu základní vstupenky u vstupní pokladny obdrží návštěvník ke vstupence 10 ks Grandů.
 
 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
  1. Vstup na festival je umožněn pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu v případě vyčerpání kapacity areálu, takové uzavření se však netýká návštěvníků se vstupenkou zakoupenou v předprodeji, kterým bude i v takovém případě umožněn vstup. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu z bezpečnostních důvodů.
  2. Pořadatel je oprávněn provádět při vstupu na festival bezpečnostní kontrolu a identifikaci návštěvníků festivalu včetně kontroly předmětů vnášených na festival.
  3. Návštěvník není oprávněn sedat na hradby (ochozy) a konzumovat potraviny a nápoje na nich či v jiných prostorách Národní kulturní památky Vyšehrad, než ve kterých se festival koná.
  4. Na festival se nesmí vnášet ani používat:
   1. zbraně, pyrotechnika, plechovky, PET lahve, skleněné nádoby, ani jiné nebezpečné předměty.
   2. potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů určených k poskytování návštěvníkům ze strany účastníků.
   3. omamné a nebo toxické látky.
  5. Potraviny a nápoje poskytované na festivalu návštěvníkům ze strany účastníků se nesmí vynášet mimo místo konání festivalu.
  6. Kouření v prostorách festivalu není povoleno.
  7. Je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou užití ohně účastníky pro technologické úpravy jídel a nápojů.
  8. Na festivalu se nesmí pořizovat fotografie či audiovizuální záznamy pro komerční účely.
  9. Vstupem na festival uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s festivalem a v prostorách festivalu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu návštěvníka.
  10. Návštěvníci jsou povinni dodržovat Návštěvní řád areálu Národní kulturní památky Vyšehrad.
  11. Psům je vstup na festival zakázán.
  12. Pořadatel je oprávněn odepřít osobě porušující tyto podmínky, či osobě pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových, omamných či psychotropních látek vstup na festival či takovou osobu vykázat z festivalu, a to bez náhrady vstupného.
  13. Za nezletilé návštěvníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilým návštěvníkem dohled.
  14. Návštěvník nesmí v areálu festivalu bez zvláštní písemné smlouvy s pořadatelem vykonávat jakoukoliv obchodní či jinou podnikatelskou činnost (např. nabízení, prodej nebo poskytování zboží či služeb, reklamní či marketingová činnost), a to vlastním ani cizím jménem, ani jako zástupce třetí osoby, na vlastní ani na cizí účet.
  15. Změna programu vyhrazena.
    
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pořadatel nenese odpovědnost za vady služeb poskytnutých účastníky návštěvníkům, ani za žádnou škodu, ať již na zdraví či na majetku, či jakoukoliv jinou újmu, která vznikne návštěvníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s konzumací potravin či nápojů poskytovaných na festivalu účastníky festivalu návštěvníkům. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit ihned u příslušného účastníka festivalu (restaurace apod.).
  2. Informace o přítomnosti alergenních složek v potravinách a nápojích poskytovaných návštěvníkům ze strany účastníků poskytují návštěvníkům jednotliví účastníci festivalu (restaurace apod.).
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit z důvodu existence okolností mimo kontrolu Pořadatele (vyšší moc) místo konání festivalu.
  4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 3. 2018. 
K vašemu restaurantu vede labyrint. Jakmile objevíte správnou cestu – obvykle nehledáte další.
Anonym
Top
English